Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 17/10/2012 1:44 CH 
Hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2013 
 

Ngày 9 tháng 10 năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2013. Sau đây là toàn văn hướng dẫn:

- Căn cứ Quy định 54 - QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng và Kết luận số 69 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa X về việc tiếp tục thực hiện Quy định 54.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Quy định số 222 - QĐ/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

- Căn cứ Quyết định số 185 - QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X "về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (dưới đây gọi chung là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị).

- Căn cứ Hướng dẫn số 60 - HD/BTGTW ngày 06/9/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2013.

- Căn cứ nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2013.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2013 như sau:

I. NỘI DUNG VÀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH

1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị:

- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị chính quy: Ban Tuyên giáo Trung ương hiện đang phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, bổ sung những quan điểm mới của Đại hội XI vào chương trình. Trong khi chờ tài liệu mới, đề nghị các Trung tâm tiếp tục thực hiện Công văn số 469 - CV/TG ngày 17/5/2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2010. Thời gian học 30 ngày.

- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị phổ cập: Thực hiện theo Hướng dẫn số 426 - CV/TG ngày 01/02/2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2008. Thời gian học 15 ngày.

1.2. Chương trình học tập lý luận chính trị cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Thực hiện theo Hướng dẫn số 15 – HD/BTGTW ngày 08/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2012. Thời gian học 04 ngày.

1.3. Chương trình bồi dưỡng đảng viên mới: Thực hiện theo Hướng dẫn số 14 - HD/BTGTW ngày 08/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 426 - CV/TG ngày 01/02/2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2012. Thời gian học 08 ngày.

2.  Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

Năm 2013, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sửa chữa, bổ sung và ban hành mới một số chương trình bồi dưỡng chuyên đề về lý luận chính trị. Trong khi chờ tài liệu mới, đề nghị các Trung tâm thực hiện theo Hướng dẫn số 06 - HD/BTGTW, ngày 6/4/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cụ thể là:

2.1. Chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam": Thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 17/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2009. Thời gian học 03 ngày.

2.2. Chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam": Thực hiện theo Hướng dẫn số 64 - HD/BTGTW ngày 17/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2009. Thời gian học 03 ngày.

2.3. Chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam": Thực hiện theo Hướng dẫn số 62 - HD/BTGTW ngày 17/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2009. Thời gian học 03 ngày.

2.4. Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh: Thực hiện theo Hướng dẫn số 2998-HD/TTVH ngày 25/4/2003 và Hướng dẫn số 3022 - HD/TTVH ngày 5/5/2003 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2007. Thời gian học 03 ngày.

2.5. Chuyên đề "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”: Thực hiện theo Hướng dẫn số 58 - HD/BTGTW ngày 13/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2009. Thời gian học 03 ngày.

 2.6. Chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”: Thực hiện theo Hướng dẫn số 57 - HD/BTGTW ngày 13/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2009. Thời gian học 03 ngày.

3.  Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

3.1. Chương trình "Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở": Thực hiện Hướng dẫn số 59-HD/BTGTWW ngày 31/8/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 04 ngày. 

3.2. Chương trình "Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”: Thực hiện theo Hướng dẫn số 61 - HD/BTGTW ngày 17/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản năm 2008. Thời gian học 01 ngày.

3.3. Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở": Thực hiện theo Hướng dẫn số 63 - HD/BTGTW ngày 17/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2009. Thời gian học 04 ngày.

3.4. Chương trình chuyên đề "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị": Thực hiện theo Hướng dẫn số 58 - HD/BTGTW ngày 31/8/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013.  Thời gian học 4,5 ngày.

3.5. Chương trình "Bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên": Thực hiện theo Hướng dẫn số 59 - HD/BTGTW ngày 17/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2009. Thời gian học 04 ngày.

3.6. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở: Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2011. Thời gian học 03 ngày.

4. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở

 4.1. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở: Thực hiện Hướng dẫn số 23 –HD/BTGTW ngày 17/11/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013 (Trong khi chờ tài liệu mới, đề nghị các Trung tâm tiếp tục sử dụng tài liệu năm 2010 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành). Thời gian học 04 ngày.

4.2. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở: Thực hiện theo Hướng dẫn số 24 – HD/BTGTW ngày 17/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 4 ngày.

4.3. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn cơ sở: Thực hiện theo Hướng dẫn số 33 – HD/BTGTW ngày 12/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 4 ngày.

4.4 Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở: Thực hiện theo Hướng dẫn số 34– HD/BTGTW ngày 12/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 4 ngày.

4.5 Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở: Thực hiện theo Hướng dẫn số 21 – HD/BTGTW ngày 01/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 4 ngày.

4.6 Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở: Thực hiện theo Hướng dẫn số 35 – HD/BTGTW ngày 12/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2013. Thời gian học 4 ngày.

4.7. Các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Thanh tra nhân dân, cán bộ Hội chữ thập đỏ, Cán bộ Hội luật gia cơ sở: Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2011. Thời gian học 3 ngày.

4.8. Các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi. Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2012. Thời gian học 3 ngày.

4.9. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân: Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn tài liệu và sẽ ban hành, hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới. Trong khi chờ tài liệu mới, các Trung tâm tiếp tục sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và phát hành năm 2011. Thời gian học 03 ngày. 

5. Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương khóa XI, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn

Tổ chức mở các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương khóa XI trong năm 2013 và lồng ghép thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Thời gian học 01 ngày/lớp.

6. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (đối tượng 4-5) và bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ chính quyền cơ sở:

6.1. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng: Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh biên tập và phát hành năm 2011. Thời gian học 04 ngày.

6.2. Bồi dưỡng cán bộ trưởng thôn, khu dân cư: Thực hiện theo Công văn số 426 - CV/TG ngày 01/02/2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sử dụng tài liệu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành năm 2010. Thời gian học 04 ngày.

7. Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cấp ủy: Căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, các đơn vị có thể mở các lớp chương trình theo yêu cầu cấp ủy. Số lượng không quá 120 học viên/lớp. Thời gian không quá 03 ngày/lớp.

8. Tổ chức các Hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng: Thời gian 01 ngày/hội nghị.

9. Các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng:

9.1. Phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp tổ chức 01 hội nghị thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, giảng viên kiêm chức và cộng tác viên của Trung tâm. Thời gian hội nghị không quá  01 ngày.

9.2. Tổ chức hội nghị chuyên đề rút kinh nghiệm: Định kỳ  01 lần/quý. Thời gian  hội nghị 1/2 ngày/hội nghị.

9.3. Tổ chức hội thảo tọa đàm nâng cao chất lượng dạy học gắn với kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian 1/2 ngày.

9.4. Tổ chức các hội nghị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy cơ sở xây dựng và triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị; hội nghị sơ kết, tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2013. Thời gian 1/2 ngày/hội nghị.

9.5. Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học như: dự giờ, hội giảng, tọa đàm, trao đổi rút kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế,...; nâng cao chất lượng công tác giáo vụ, thực hiện tốt các nề nếp giảng dạy và học tập, lưu trữ, quản lý hồ sơ, trang thiết bị ...

9.6. Tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy chính trị tại các trung tâm BDCT; 100% các trung tâm BDCT tổ chức thao giảng theo phương pháp mới, tham dự đầy đủ hội giảng cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức.

9.7. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị giao ban, hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị ở tỉnh và Trung ương khi được triệu tập.

9.8. Thực hiện việc kiểm tra nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và tăng cường kiểm tra đột xuất về triển khai công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ gắn với hoạt động dạy và học tại các Trung tâm.

9.9. Thực hiện chế độ báo cáo: Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã và Ban Tuyên giáo các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp tình hình hoạt động giáo dục lý luận chính trị, gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua Phòng Giáo dục lý luận chính trị theo định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, cả năm kèm theo phản ánh tiến độ mở lớp (theo mẫu) và báo cáo đột xuất (nếu có).

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Căn cứ vào Hướng dẫn này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo và các phòng, ban, hội, đoàn thể cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2013 của địa phương; Ban Tuyên giáo các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và nhu cầu của đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2013 cho phù hợp.

Chú ý: Không đăng ký chỉ tiêu mở lớp trùng đối tượng đã bồi dưỡng, tập huấn cùng một tài liệu từ các năm trước và không mở lớp khi chưa có tài liệu và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Các đơn vị lập dự toán kinh phí theo chế độ hiện hành. Trong xây dựng kinh phí hoạt động năm 2013 cần dự trù kinh phí hoạt động nghiên cứu thực tế cho giảng viên và học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị; dự trù kinh phí mua tài liệu một số chương trình mới phục vụ cho việc học tập của học viên (Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; Các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc, cán bộ Hội Phụ nữ, cán bộ Hội Cựu chiến binh, cán bộ Hội nông dân, cán bộ Đoàn Thanh niên, cán bộ Công đoàn; Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; Các chương trình bồi dưỡng chuyên đề và một số tài liệu bồi dưỡng khác); dự trù kinh phí mua phôi Giấy chứng nhận, phôi bằng tốt nghiệp; kinh phí chấm bài cho một số chương trình (Sơ cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng kết nạp đảng, đảng viên mới, bí thư chi bộ, tuyên giáo cơ sở, dân vận cơ sở và các lớp bồi dưỡng cán bộ hội đoàn thể); kinh phí nghiên cứu thực tế, mua sắm tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập...

Nhận được Hướng dẫn này, yêu cầu đồng chí Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã và đồng chí Trưởng Ban Tuyên các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, trình Thường trực cấp ủy xác nhận và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Giáo dục lý luận chính trị) trước ngày 20/10/2012.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

Trịnh Xuân Huấn

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site